О компании

Услуги

Цены

Наши координаты

E-mail: vashkevich@mail.bg

НУМЗ-БЪЛГАРИЯ
УСТАВ
НАЦИОНАЛНА УТРИННА МОЛИТВЕНА ЗАКУСКА-Р.БЪЛГАРИЯ

Устав на Фондация / сдружение / ”Национална утринна молитвена среща” / НУМС /

Глава Първа

Общи разпоредби

Предмет на Устава

Чл.1./1/ Този устав урежда устройство, публична дейност и прекратяване на юридическо лице с нестопанска и общественополезна дейност - фондация / сдружение / ”Национална утринна молитвена среща” / НУМС /.
/2/ Фондацията / сдружението / по смисъла на Закона за вероизповеданията не е религиозна организация.
/3/ Фондацията е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество.
/4/ Фондацията формира своето имущество от дарения, завещания, стопанска дейност и други законосъобразни източници от страната и чужбина.

Наименование на фондацията

Чл. 2. Наименование на фондацията е фондация ”Национална утринна молитвена среща” /НУМС / - съкратено изписано НУМС, с равностойно изписан на английски език текст ..... .

Седалище на фондацията – адрес на управление

Чл.3. /1/ Седалището на фондацията е България, гр. София.
/2/ Адресът на управление е 1359 София, ул. ”Никола Беловеждов” № 5, жк.”Люлин”,
бл. 418, вх. ”В”, ап. 59.

Срок

Чл. 4. Фондацията се учредява безсрочно.

Цели на фондацията

Чл. 5. /1/ Целите на фондацията са чрез организиране на НУМС,
- утвърждаване на духовните ценности като двигател за развитие на обществото,
- засвидетелствуване пред обществото, пред властите / законодателна, изпълнителна и съдебна /, пред средствата за масова информация, че вярващите хора от различните вероизповедания, са неотменима част от обществото, че духовните и нравствените им стремежи са насочени към благото и просперитета на държавата,
- създаване убеденост у ръководителите на държавата /те/, че на ръководни държавни постове са поставени от Бога чрез своите избиратели и са длъжни да бъдат отговорни, пред своя народ и пред самия Творец, с действията си,
- изграждане на мостове между вярващи, власти, културни, научни и обществени
организации, бизнеса, както и между самите вярващи от различните вероизповедания, с цел постигане религиозна търпимост и отказ от конфронтация,
- органите на държавната власт да ръководят успешно държавата в условията по присъединяване на България към Европейския съюз, като отчитат достойнството и историческата значимост на българския народ,
- издигане авторитета на вярващите в Бога българи пред народите на ЕС и света,
- преодоляване негативното отношение на хората от Европейския съюз към новоприсъединяващите държави и хора,
- осъществяване на първа културна, духовна и обществена проява, важен фактор на сближаване на вярващите от различните християнски вероизповедания и превръщането й в традиционна ще играе важна роля за издигане авторитета на демокрацията в България.

Средства за постигане целите на фондацията

Чл. 6. /1/ За постигане на своите цели, фондацията използва всички позволени от закона средства, в т.ч.:
1. информиране на обществеността чрез средствата за масова информация, относно публичните прояви на НУМС, както и за други дейности, извършвани в съответствие с целите и задачите й..
2. Спонсориране на вътрешни и международни обществени прояви.
3. Организиране на национална утринна молитвена закуска, семинари, дискусии, и срещи по проблеми, свързани целите и задачите на фондацията.
2. организиране на учебна дейност в колежи, във връзка с целите на фондация НУМС, неделни училища и други.
/2/ Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирана, и като използва прихода за постигане на определените в устава цели.
/3/ извършваната от фондацията допълнителна стопанска дейност се подчинява на условия и по ред, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
/4/ Фондацията не разпределя печалба.
/5/ За постигане на своите цели, фондацията може да формира общи целеви парични фондове, като реда за набиране и разходване на средствата в тях се определя по решение на управителния съвет / УС /.
/6/ Имуществото на фондацията се разходва само в съответствие с този устав и закона.

Предмет на стопанска дейност на фондацията

Чл. 7. Предметът на стопанска дейност на фондацията / сдружението / е организиране на обществени прояви, издателска, и посредническа дейност, и всякакви позволени от закона сделки / без такива, за които закона изисква особена организационна форма, или специален лицензионен режим.

Глава Втора
Органи на управление на фондация и правомощия

Органи

Чл. 8. /1/ Върховен колективен орган на фондацията е общо събрание / ОС /.
/2/ Управителен орган на фондацията е управителния съвет / УС /.

Общо събрание / ОС /

Чл.9. Общо събрание се състои от всички първоначалнучредители на фондацията, както и такива,които по решение на ОС след учредяването са получили статут на учредители.

Права на общото събрание

Чл.10. /1/ Общото събрание / ОС / има право да:
1. изменя и допълва устава;
2. приема вътрешни актове на фондацията;
3. избира и освобождава членове на УС и неговия председател за срок от пет години или за по-дълъг срок ако, за това има решение на ОС взето с квалифицирано мнозинство от две трети от учредителите.
4. приема учредители и да отнема качеството на учредител на фондацията;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и за назначаване и освобождаване на техните управители;
6. взема решение за участие в други организации и съдружия;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на фондацията, както и за начина на разпределение на останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите;
8. приема основните насоки и програма за дейността на фондацията;
9. приема бюджета на фондацията
10. приема отчета за дейността на управителния съвет
/2/ Решенията на ОС са задължителни за всички органи на фондацията.

Свикване на общото събрание / ОС /

Чл.11. /1/ Общото събрание се свиква от УС по негова инициатива или поискане на една трета от учредителите на фондацията в населеното място по седалище на фондацията.
/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа, мястото и инициатора за провеждане на общото събрание, огласено в разумен срок всред всички учредители.

Кворум

Чл.12. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички учредители. При липса на кворум събранието се отлага с един часпо-късно на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе с броя на явилите се се за събранието членове.

Гласуване

Чл.13. /1/ Всеки учредител има право на един глас.
/2/ Учредител няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се:
1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или сватоство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;

Вземане на решения

Чл.14. /1/ Решения общото събрание взема с мнозинство от присъстващите учредители.
/2/ Решения по чл. 10, ал. 1, т.1 и т. 7 се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите.
/3/ Не могат да бъдат вземани решения по въпроси невключени в обявения в поканата дневен ред.

Управителен съвет / УС /

Чл.15. /1/ Управителния съвет / УС / се състои най малко от три лица. Член на УС може да бъде дееспособно физическо лице. Член на УС може да бъде юридическо лице, като в тези случаи то се представлява от законния си представител или от изрично овластено за това лице. Членовете на УС се избират от ОС с обикновено мнозинство за срок от пет години или за по-дълъг срок ако за това има решение на ОС взето с две трети от имащите право на глас.
/2/ Управителният съвет избира Главен Секретар със срок на пълномощия както на УС.

Правомощия на управителния съвет и представляване на фондацията

Чл.16. /1/ Управителният съвет / УС /:
1. Представлява фондацията, както и определя размера на представителната власт на председателя;
2. Осигурява изпълнение на решенията на общото събрание;
3. Разпорежда се с имуществото на фондацията при спазване изискванията на устава;
4. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет на фондацията;
5. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на фондацията;
6. Определя реда и организира извършването на дейността на фондацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. Определя адреса на фондацята / сдружението /;
8. Изпълнява задълженията, предвидени в устава;
9. Създава и назначава временни или постоянни комисии, експертни групи и други.
/2/ Фондацията се представлява колективно от всички членове на УС и самостоятелно от Председателя и Главния Секретар – член на УС.
1. Председателя определя размера на възнагражденията на ангажираните,с дейността в изпълнителните звена на фондацията, физически лица.
2. Препоръчва се участие в работата на фондацията на доброволни начала.

Заседания на управителния съвет / УС /

Чл.17. /1/ Заседанията на управителния съвет / УС / се свикват и ръководят от Председателя, а ако последният отсъства от Главния Секретар. Председателя е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от от членовете му. Ако председателя не свика заседание на УС в седмичен срок, то всеки заинтересован член на УС може да го свика при същите условия.
/2/ УС може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
/3/ Присъстващо е и лице с което има двустранна телефонна,интернет или друга връзка, гарантираща установяване по безспорен начин на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на УС се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 23, ал.2 и чл.16, т.3 и т.6 с мнозинство от всички членове на УС.
/2/ УС може да вземе решение и без да провежда заседание, ако протокола от взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.

Глава Трета

Клонове, Представителства, Филиали

Клонове и управление на клон

Чл. 18. /1/ Фондацията може да има клонове, представителства, филиали.
/2/ Управителят на клона, представителството, филиала представлява фондацията за дейността на клона представителството, филиала.

Глава Четвърта

Учредители

Право на членство

Чл. 19. /1/ Учредители на фондацията могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.
/2/ Качеството на учредител се придобива с решение на ОС по писмено заявление на кандидата отправено до председателя на УС или до управителя на клона на фондацията, с което се декларира приемането на устава на фондацията, както вида и размера на безвъзмездно представяното имущество или парично дарение на фондацията.

Права и задължения на учредителя

Чл.20. /1/ Всеки учредител има право да участва в управлението на фондацията и да бъде информиран за нейната дейност.
/2/ Учредителят не отговаря лично за задълженията на фондацията.
/3/ Качеството на учредител не може да се преотстъпва другиму, освен в случаите при наследяване, като независимо от броя на наследяващите, последните имат общо един глас.

Прекратяване на качеството на учредител

Чл.21. /1/ Качеството на учредител се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до фондацията;
2. с поставянето под пълно запрещение;
3. с изключването;
4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
5. при отпадане
/2/ Решението за отпадане се приема от УС при поведение, което прави несъвместимо това качество с целите на фондацията. Това решение може да се обжалва пред ОС.

Глава Пета

Прекратяване, ликвидация и разпределение на имуществото

Прекратяване

Чл. 22. /1/ Фондацията се прекратява:
1. с решение на ОС;
2. с решение на съответния съд по седалище на фондацията, когато:
а. не е учредено по законния ред;
б. извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на
обществения ред;
в. е обявена в несъстоятелност;
/2/ Решението на съда по ал. 1, т. 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван или прокурора.
/3/ Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване на неговите последици.
/4/ В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Ликвидация

Чл. 23. /1/ При прекратяване на фондацията се извършва ликвидация.
/2/ Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.
/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. , както и в случая на чл. 22, ал. 1, т. 2, той се определя от съответния съд по седалище на фондацията.
/4/ Относно неплатежността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и павомощията на ликвидатора се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Имущество след ликвидация

Чл. 24. /1/ Разпределянето на останалото, след удовлетворяването на кредиторите, имущество се извършва съгласно закона и този устав..
/2/ Имуществото по предходната алинея не може да се прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му се възнаграждение.

Заключителна разпоредба

Чл. 25. За неустановевеното в този устав се прилага закона в Република България, както и решенията на органите на фондацията / сдружението /.
Чл. 26. Настоящият устав е приет на 11 май 2005 г. в гр. София.
Учредители: 1. Проф.д-р Иван Денев Георгиев - тел: 02-276537, 0888-397901 .
2. Борис Маринов Ташков - тел: 02-9274072, 0897-526589 -
3. Михаил Йосифович Вашкевич - тел: 0889-200141,02-9744624.
4. отец Михаил Тодоров Милушев – тел: 02-202133, 0889-318975 -
5. Мария Александрова Коларова-тел:0887-213163.
6. п-р Павел Борисов Игнатов –тел:02-9430206,9430209.
7. Климентина Иванова Върбанова - – 02-9449168, 0887-397360 -
8. Мариус Георгиев Марков – 02-8623875, 0888-124723 , 0888-124783 -
9. Мартин Стефанов Сракмаджиев – 02-9274127, 0887-060127 -
Уважаема г-жа Денева , утре г-н Вашкевич , беларусин говорещ на недобър български с руски акцент ще Ви потърси на телефона на партера в Парламента от към бул. Дондуков и му ги предайте в 3 екз.
с Уважение арх. Борис Ташков.

Сайт управляется системой uCoz